Testování žáků, kteří se účastní přijímacích zkoušek na SŠ

Pro účast na přijímacích zkouškách na střední školy platí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování uchazečům o vzdělání na střední škole má povinnost umožnit ZŠ, ve které se žáci vzdělávají. ZŠ vydá žákům potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu voru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo PT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dní a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálního platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Uchazeč, který z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testů neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které je měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Termíny testování ve škole:

Úterý 27. dubna 2021- pro termín jednotných přijímacích zkoušek 3. a 4. května

7 dnů před konáním po dohodě se školou - pro termín školní části přijímacích zkoušek od 5. do 19. května 2021 a náhradní termín 16. června 2021