Ryhlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » O škole » Školní poradenské zařízení

Školní poradenské zařízení

Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zástupkyně ředitelky- speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště    se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Dále také poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy.

Ředitelka školy

Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7:00 do 14:30 po předchozí dohodě

konzultace lze domluvit prostřednictvím e-mailu: reditel@zssatov.cz nebo telefonicky na tel.: 777 721 674 či osobně

Ředitelka školy zabezpečuje a koordinuje poradenské služby na škole. Řeší případné krizové situace, komunikuje s dalšími orgány a poradenskými zařízeními. Řeší opakované a hrubé přestupky vůči školnímu řádu a jiné konfliktní situace ve škole. Spolupracuje a konzultuje s učiteli vedení a péči o žáky s podpůrnými opatřeními. Řeší zvýšenou a neomluvenou absenci žáků. Komunikuje s pedagogy, rodiči a žáky při jejich problémech a pomáhá s jejich řešením.

Zástupkyně ředitelky– speciální pedagog, osoba pověřená komunikací se školskými poradenskými zařízeními, vedoucí školního poradenského zařízení

Mgr. Libuše Žárská

konzultační hodiny: čtvrtek v době od 10:45 do 11:30, po domluvě i v jiném termínu

konzultace lze domluvit prostřednictvím e-mailu: Zarska@zssatov.cz nebo telefonicky na tel 777 721 674 či osobně

Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a koordinuje péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům. Věnuje se realizaci strategie vedoucí k odstranění či zmírnění výukových problémů a reedukační činnost s žáky.

Výchovný poradce

Mgr. Petr Šlimar 

konzultační hodiny: úterý v době od 9:45 do 10:30, volba povolání úterý od 12:30 do 13:30

Poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, informace o možnostech studia a zaměstnání. Vyhledává a pomáhá připravovat podmínky pro vzdělávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení problému. Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole, řeší opakované a hrubé přestupky vůči školnímu řádu.

Školní metodička prevence 

Mgr. Pavlína Nikolová 

konzultační hodiny: úterý v době od 10:40 do 11:25

Vytváří preventivní strategii a krizový plán školy. Ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Zpracovává systém výkaznictví v prevenci a provádí dotazníková šetření v této oblasti. Věnuje se sledování rizik a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení. Poskytuje přímou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikového chování. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odborníky.

Ostatní pedagogičtí pracovníci školy

Konzultace jsou možné v době konzultačních hodin, 2x ročně v rámci hovorových hodin, nebo kdykoliv po předchozí dohodě prostřednictvím e-mailů, telefonicky nebo osobně.

Činnosti školního poradenského pracoviště

Na Základní škole, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy, školám nebo školským zařízením. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu. (dále vyhláška 72/2005).

Za poskytování poradenských služeb na škole odpovídá ředitelka školy, za činnost školního poradenského zařízení zástupkyně ředitelky školy. Ředitelka školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními, se kterými škola spolupracuje.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj žáků,

naplňování vzdělávacích potřeb, rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků,

vytváření vhodných podmínek pro integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky národnostních menšin, cizinců,

poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

poskytnutí kariérového poradenství,

poskytnutí průběžné a dlouhodobé péče o žáky s nedostatečným prospěchem a jeho snižování,

včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

řešení výukových a výchovných problémů,

předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Poskytování poradenských služeb

Škola poskytuje bezplatně dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům poradenské služby. Podmínkou poskytnutí speciálně pedagogické nebo psychologické poradenské služby je písemný souhlas žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce také jeho zástupce.

Podmínkou poskytnutí poradenských služeb je spolupráce žadatele. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

Pravidla pro poskytování poradenských služeb školou

Při poskytování poradenských služeb škola:

dodržuje účel a etické zásady poskytování poradenských služeb,

poskytuje zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,

vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování,

sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka,

informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou,

poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb,

spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Základní škola, Šatov okres Znojmo spolupracuje s PPP Znojmo, SPC Ibsenova, Brno, SPC Novoměstská Brno a SVP Znojmo.