Rychlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » O škole » Školní poradenské zařízení

Školní poradenské zařízení

 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je součástí uceleného školského poradenského systému, kam patří i pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC).

ŠPC poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Úkolem ŠPP je vytvářet podmínky pro zdravý vývoj žáků, podporovat rozvoj jejich osobnosti a poskytovat jim různou míru podpory.

 

Tým ŠPP na škole tvoří:

  • Výchovný poradce – Mgr. Petr Konvalinová Vlašínová

reditel@zssatov.cz

konzultační hodiny: úterý 10.40 – 11.25

  • Speciální pedagog – Mgr. Libuše Žárská

zarska@zssatov.cz

konzultační hodiny: úterý 9.45 – 10.30

  • Školní metodik prevence – Mgr. Pavlína Nikolová

nikolova@zssatov.cz

konzultační hodiny: úterý 9.45 – 10.30

Kontakty: +420 777 721 674

V případě, že Vám čas konzultačních hodin nevyhovuje, volejte vedoucí poradenského pracoviště Mgr. Libuši Žárské na telefonní číslo 777 721 674.

 

 

Výchovný poradce – kariérové poradenství

– veškeré náležitosti přijímacího řízení

– konzultace k výběru střední školy

– neomluvená absence

– vysoká omluvená absence (zvláště tam, kde je podezření na skryté záškoláctví)

– prevence a řešení školního neúspěchu u žáků

– výchovné komise, účast na pohovoru s rodiči

– vedení předmětu speciálně pedagogické péče

– kontakt s OSPOD a dalšími institucemi

– spolupráce s ÚP Znojmo

– spolupráce se všemi pracovníky školy při řešení výchovných problémů žáka

– vytvářet s ostatními zaměstnanci školy a pedagogickým sborem pozitivní   atmosféru ve škole

– adaptace žáků cizinců

 

Speciální pedagog

– vedení předmětu speciálně pedagogické péče

– nákup pomůcek z podpůrných opatření

– konzultace vhodného přístupu k žákům se spec. potřebami, náslechy

– vyšetření žáků v ŠPZ

– pomoc při vyplňování dotazníků pro ŠPZ a jejich odesílání

– evidence doporučení ŠPZ a jejich projednání s rodiči

– konzultace ohledně doporučení

– koordinace podpůrných opatření a práce členů ŠPP

– metodické vedení asistentů pedagoga

– individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory

– kontakt s OSPOD, PPP, SPC a dalšími institucemi

 

Školní metodik prevence

– návrh témat na preventivní programy a jejich realizace

– včasné zachycení rizikového chování

– šikana a kyberšikana, užívání omamných látek, závislosti, poruchy příjmu potravy apod.

– kontakt s OSPOD a dalšími institucemi